Staże i praktyki

Straże i Praktyki w Szpitalu Klinicznym  im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

Staże podyplomowe dla lekarzy

Chętnych do odbycia stażu (4 tygodnie) przyjmujemy tylko na podstawie skierowania (oddelegowanie na staż) ze szpitali z którymi Szpital Babińskiego zawarł porozumienia: to jest ze Szpitalem Specjalistycznym im. J. Dietla, Szpitalem Specjalistycznym im.  Ludwika Rydygiera, Szpitalem Zakonu Bonifratrów Św. Jana Grandego oraz ze Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego.

Koordynatorem staży podyplomowych jest pani  Kinga Zoła (oddział 2B).

Staże specjalizacyjne dla lekarzy

Do odbycia stażu specjalizacyjnego (trwającego  ok. 2-3 miesiące) wymagane jest  porozumienie ze szpitalem, który zatrudnia lekarza w trakcie specjalizacji oraz  skierowanie na staż. Obecnie porozumienie takie Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego ma  ze Szpitalem Specjalistycznym im. J. Dietla.

Koordynatorem staży specjalizacyjnych jest Zastępca Dyrektora Szpitala do spraw lecznictwa pani  dr. Danuta Woźniak (oddział 4B)

Praktyki studenckie dla studentów IV i V roku studiów psychologii:

Wymagane dokumenty:

 • skierowanie z uczelni,
 • zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające status studenta,
 • podanie kierowane do Dyrektora Szpitala z prośbą o umożliwienie odbycia praktyk,

Procedura:

 1. Przygotowanie w/w dokumentów,
 2. Uzyskanie zgody i ustalenie terminu i miejsca odbywania praktyk z koordynatorem Grupy Zawodowej Psychologów (p. Ewa Seweryn-Beźnic  oddział 2B– tel. (12) 65 24 412,
 3. Złożenie podania adresowanego do Dyrektora Szpitala  oraz dokumentów na dzienniku podawczym w Kancelarii bądź w Dziale Kadr.
 4. Po uzyskaniu formalnej zgody rozpoczęcie praktyk zgodnie z ustalonym harmonogramem

 

Wolontariat dla absolwentów psychologii 

Wymagane dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje (oryginał dyplomu do wglądu),
 • podanie,
 • cv,

Procedura:

 1. Złożenie w/w dokumentów na dzienniku podawczym w Kancelarii lub w Dziale Kadr,
 2. Uzyskanie formalnej zgody Dyrektora Szpitala ,
 3.  Wykupienie (na własny koszt) polisy ubezpieczenia NNW (dowolny ubezpieczyciel na dowolną kwotę),
 4. Przedłożenie  kserokopii polisy NNW  (oryginał do wglądu)  i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do odbywania wolontariatu,
 5. Rozpoczęcie wolontariatu po ustaleniu harmonogramu i miejsca z Koordynatorem Panią Ewą Seweryn-Beźnic,
 6. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania przez Dyrekcję należy dostarczyć kserokopię polisy NNW,