Specjalizacja z psychologii klinicznej

SPECJALIZACJA Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej 2015-2019

 

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002 r. (Dz. U. Nr 173, poz.1419 z późniejszymi zmianami) ogłasza nabór na

 

SPECJALIZACJĘ W DZIEDZINIE PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH (22 miejsca)

Nabór na specjalizację z psychologii klinicznej w 2015 r.

został zakończony

 

Więcej informacji pod nr telefonu 12 65 24 466 lub 12 65 24 467.

 

 Informacje ogólne na temat specjalizacji 

 

Specjalizacja z psychologii klinicznej w Szpitalu Babińskiego trwa 4 lata i prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia z dnia 30 września 2002 r. (Dz. U. Nr 173, poz.1419 z późniejszymi zmianami) dostępnego na stronie internetowej:

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021731419

Szpital prowadzi ją we współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie i Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.

Mogą podjąć ją osoby posiadające tytuł magistra psychologii, według programu dostępnego na stronie internetowej:

http://www.cmkp.edu.pl/programy_pdf/Psychologia_podst_2010.pdf

Kwalifikacja

Do specjalizacji z psychologii klinicznej może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

– posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa (tytuł magistra psychologii),

– wykonuje, co najmniej przez okres jednego roku w ciągu ostatnich 3 lat czynności zawodowe zgodne z programem specjalizacji,

– złożyła wniosek o rozpoczęcie specjalizacji i została zakwalifikowana do jej odbywania.

Wymagane dokumenty zgodnie z §12 i §13 rozporządzenia:

– wypełniony wniosek o rozpoczęcie specjalizacji,

– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (ksero),

– zaświadczenie o wykonywaniu czynności zawodowych przez minimum 1 rok w ciągu ostatnich 3 lat.

Dodatkowe dokumenty:

– CV kandydata,

– zaświadczenia o ukończonych kursach językowych, państwowych egzaminach językowych,

– zaświadczenia o odbytych kursach z zakresu psychologii.

 Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w terminie do 30 dni od dnia określonego, jako termin składania wniosku o rozpoczęcie specjalizacji.

Postępowanie przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna, obejmuje ono 2 etapy:

– ocenę formalną wniosku,

– postępowanie konkursowe – gdy liczba chętnych przekroczy liczbę wolnych miejsc, przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną, która obejmuje: motywację kandydata, dotychczasowe doświadczenie zawodowe, ukończone kształcenie podyplomowe, znajomość języków obcych, wiedzę z psychologii klinicznej.

Po każdym etapie osoba ubiegająca się o przyjęcie na specjalizację jest informowana pisemnie o wyniku postępowania. Pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego stanowi podstawę podjęcia specjalizacji.

Planujemy rozpocząć nabór na nową edycję specjalizacji z psychologii klinicznej w połowie sierpnia 2015r.

 Przebieg specjalizacji

Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia specjalizacji Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej wydaje kartę specjalizacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Specjalizacja odbywa się na podstawie umowy zawartej między Szpitalem Babińskiego, a osobą zakwalifikowaną do odbywania specjalizacji. Umowa zawierana jest na okres 4 lat. Od osoby specjalizującej się pobierana jest opłata miesięczna przez 48 miesięcy (w poprzedniej edycji 350zł).

Specjalizacja odbywa się pod nadzorem kierownika specjalizacji, który jest odpowiedzialny za ustalenie szczegółowych warunków i przebiegu specjalizacji w sposób zapewniający realizację programu specjalizacji. Osoba specjalizująca się wybiera na kierownika specjalizacji osobę spośród specjalistów psychologów klinicznych zatrudnionych w Szpitalu Babińskiego.

Prawa i obowiązki osób specjalizujących się (prawa_i_obowiazki-2)

Wykłady i staże

Zajęcia teoretyczne odbywają się w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w weekendy średnio raz w miesiącu.

Osoba specjalizująca się odbywa następujące staże kierunkowe wymagane programem specjalizacji:

Wykaz staży bloku podstawowego:

Nazwa stażu Miejsce odbywania Czas trwania
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Oddział psychiatryczny 1 miesiąc
Kliniczna diagnoza psychologiczna Oddział psychiatryczny 1 miesiąc
Diagnostyka i terapia w chorobach somatycznych Oddział kardiologiczny, onkologiczny lub inny oddział chorób somatycznych zatrudniający specjalistę psychologa klinicznego 2 miesiące
Podstawowe problemy diagnostyczne i terapeutyczne w populacji chorych z uszkodzeniem mózgu o różnej etiologii – w ujęciu neuropsychologii klinicznej Oddział neurologiczny 1 miesiąc
Ogniskowe zespoły zaburzeń behawioralnych (poznawczych, wykonawczych, emocjonalnych Oddział neurochirurgii 1 miesiąc
Podstawy diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży o zaburzonym rozwoju Poradnia lub oddział psychiatrii dziecięcejOddział pediatryczny zatrudniający specjalistę psychologa klinicznego 1 miesiąc1 miesiąc

Wykaz staży bloku szczegółowego – psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych:

Nazwa stażu Miejsce odbywania Czas trwania
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Oddział psychiatryczny 1 miesiąc
Psychologiczna diagnoza zaburzeń psychicznych Poradnia zdrowia psychicznego 1 miesiąc
Poradnictwo i psychoterapia Poradnia albo oddział leczenia zaburzeń nerwicowych 2 miesiące
Rehabilitacja i metody działań środowiskowych Oddział rehabilitacyjny i zespół leczenia środowiskowego 1 miesiąc
Psychologia kliniczna w orzecznictwie sądowym Oddział psychiatrii sądowej 1 miesiąc
Metody pracy z osobami uzależnionymi Ośrodek leczenia osób uzależnionych 1 miesiąc

W Szpitalu Babińskiego staże mogą odbywać osoby specjalizujące się w nim oraz osoby specjalizujące się w Szpitalu Uniwersyteckim i Szpitalu Rydygiera. Osoby specjalizujące się w Szpitalu Babińskiego mogą odbywać staże w Szpitalu Uniwersyteckim i Szpitalu Rydygiera.

Osoby ze Szpitala Babińskiego umawiają staż bezpośrednio z opiekunem i przekazują informację o planowanych terminach w Biurze Centrum Terapii Szpitala Babińskiego. Osoby z jednostek zewnętrznych ustalają termin stażu z opiekunem i dostarczają do Biura Centrum Terapii skierowanie na staż wydane przez kierownika szkolenia swojej jednostki.

 Zakończenie specjalizacji i egzamin

Do egzaminu może zostać dopuszczona osoba, która odbyła specjalizację i złożyła do Ośrodka Doskonalenia Kadr Medycznych kartę specjalizacji wraz z podaniem o dopuszczenie do egzaminu oraz uiściła opłatę za egzamin ustaloną przez Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych.

Dokumenty, składa się w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku dla sesji jesiennej lub do dnia 15 lipca każdego roku dla sesji wiosennej.

Egzamin jest przeprowadzany 2 razy w roku w sesji wiosennej, od dnia 2 maja do dnia 15 czerwca, i w sesji jesiennej, od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia.

Egzamin składa się z dwóch części – egzaminu praktycznego i egzaminu teoretycznego. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie egzaminu ustnego lub testu albo egzaminu ustnego i testu, zgodnie z programem specjalizacji.

 Organizacja specjalizacji, kontakt

Kierownikiem szkolenia jest specjalista psycholog kliniczny

mgr Grażyna Mącznik – Oddział Psychiatrii Sądowej 2A, tel. 12 652 45 17

Sprawy organizacyjne: Biuro Centrum Terapii (budynek nr 14)

Ewa Jędrys, Joanna Chacia-Pęcek

tel. 12 652 44 66, 12 652 44 67

e-mail: ewajot@babinski.pl, joanna.chacia@babinski.pl

Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej – Basztowa 22, 31-156 Kraków

tel. 12 392 14 93

WAŻNE STRONY

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego: http://www.cmkp.edu.pl/

Polskie Towarzystwo Psychologiczne: http://www.ptp.org.pl/

Polskie Towarzystwa Psychologiczne Oddział w Krakowie: http://www.ptp.krakow.pl/

Centrum Egzaminów Medycznych: http://www.cem.edu.pl/