Rada Społeczna

RADA SPOŁECZNA

 

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej w Szpitalu Babińskiegodziała Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym Dyrektora Szpitala. Do zadań Rady Społecznej należy:

 • przedstawianie Zarządowi Województwa Małopolskiego wniosków i opinii w sprawach:
  • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury  sprzętu medycznego,
  • związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub graniczeniem działalności,
  • przyznawania Dyrektorowi Szpitala nagród,
  • rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Szpitala,
 • przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
 • planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 • rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 • kredytów bankowych lub dotacji,
 • podziału zysku,
 • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 • regulaminu organizacyjnego;

3)  dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4)  opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej Szpitala Babińskiego;

5)  wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i w statucie Szpitala Babińskiego.

 

Kadencja Rady Społecznej Szpitala Babińskiego trwa cztery lata.

Aktualnie w skład dziewięcioosobowej Rady Społecznej Szpitala Babińskiego wchodzą:

 1. jako przewodniczący – prof. Tadeusz Grabiński
 2. jako członkowie:
 1. Wojciech Grzeszek,
 2. Krzysztof Gacek,
 3. Stanisław Rumian,
 4. Stanisław Pasoń,
 5. Zofia Kamińska
 6. Bogusław Sonik,
 7. Jacek Tętnowski,
 8. Agata Kaczmarczyk.