Partnerzy

Naszymi Partnerami są zarówno instytucje z sektora biznesu, jak i organizacje pozarządowe:

 

Spółka Małopolskie Parki Przemysłowe została utworzona w 2005 roku przez  Województwo Małopolskie i Krakowski Park Technologiczny w celu inicjowania, wspierania oraz promocji rozwoju gospodarczego Małopolski. Obecnie 100% udziałów w spółce posiada Województwo Małopolskie.

Swoje zadania spółka realizuje poprzez lokalizowanie nowych przedsięwzięć gospodarczych w regionie, pozyskiwanie terenów inwestycyjnych, a także zarządzanie i administrowanie terenami i budynkami. Dotychczasowym głównym zadaniem spółki było przygotowanie 140 ha gruntów dla inwestycji M.A.N. Trucks Sp. z o.o. w Niepołomicach.

W 2012 r. Zarząd Województwa Małopolskiego powierzył spółce zadanie administrowania i rewitalizacji terenu i obiektów zespołu szpitalno – parkowego w Krakowie – Kobierzynie. Celem jest połączenie, pełnionych w wybranych budynkach zespołu, funkcji medycznych świadczonych w formie nieprzerwanych, usług leczenia i opieki psychiatrycznej z nowymi funkcjami wprowadzanymi na teren zabytku, przede wszystkim zdjęcie z Kobierzyna stygmatu, przeciwdziałanie utartym stereotypom i uprzedzeniom. Podejmowane przez spółkę działania przygotowują “nowe otwarcie” kompleksu w Krakowie – Kobierzynie na jego stulecie przypadające w 2017 roku. O aktualnie prowadzonych działaniach na terenie zespołu możecie przeczytać Państwo w aktualnościach. Serdecznie zapraszamy również do zwiedzanie zabytkowego zespołu szpitalno parkowego – oprowadzenie z przewodnikiem (organizowane wspólnie ze Stowarzyszenie podgórze.pl) odbywa się raz na kwartał, a także na samodzielny spacer – by samemu zobaczyć zmiany jakie następują u nas, każdego dnia.

 

Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca została powołana przez Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie w 2001 roku. Jej misją jest opieka, pomoc oraz poprawa jakości życia osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz ich rodzin. Celem Fundacji jest przede wszystkim rehabilitacja lecznicza, zawodowa i społeczna osób chorujących, tak aby mogły one osiągnąć jak największą samodzielność i w pełni uczestniczyć w życiu społecznym Celem Fundacji jest także gromadzenie środków finansowych i rzeczowych służących realizacji programów i projektów opieki i pomocy psychiatrycznej oraz szeroko rozumianej pomocy rzeczowej i finansowej dla Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie.

Fundacja podejmuje działania na rzecz pacjentów Szpitala. Była organizatorem m.in.: balu dla pacjentów z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, zabawy karnawałowej, świątecznych paczek dla pacjentów, szkoleń w zakresie arteterapii, zajęć aktywizacji zawodowej, itp.

 

Fundacja Revita Kraków – Kobierzyn powołana została przez Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z o.o. w październiku 2013 r. Celem jest  wspomaganie Fundatora w jego statutowych działaniach, poprzez wzmocnienie roli społecznej realizowanych i aktywizację lokalną.

Fundacja wspiera przedsięwzięcia i inwestycyjne mających na celu rewitalizację obszaru zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie – Kobierzynie uznając inicjatywy społeczne za ich niezbędne dopełnienie. Bez nowych funkcji społecznych towarzyszących poprawie stanu technicznego zespołu szpitalno-parkowego, którym zarządza Spółka MPP, jego walory estetyczne i użytkowe będą niepełne. Zadaniem Fundacji jest więc uzupełnienie działań związanych z ochroną zespołu przed dewastacją i degradacją poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz pedagogicznej, upowszechnianie wiedzy o historii oraz funkcjonowaniu zespołu. Ponadto Fundacja ma na celu podejmowanie wielokierunkowych działań na rzecz aktywizacji i wsparcia osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem w szczególności: chorych, niepełnosprawnych, starszych oraz społecznie pokrzywdzonych, ich rodzin i bliskich oraz przeciwdziałanie ich społecznej izolacji, poprzez ich wspieranie i integrację.

 

Spółdzielnia Socjalna Kobierzyn założona została przez Fundację im. T. Deca oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej – dwie osoby prawne aktywnie działające na rzecz społecznej i zawodowej integracji osób chorujących psychicznie. Aktywność Spółdzielni polega na prowadzeniu przedsiębiorstwa opartego o osobistą pracę jej członków. Zadaniem Spółdzielni nie jest wyłącznie ani przede wszystkim osiąganie zysku, o ile zostanie wypracowany pozostaje jedynie środkiem do realizacji jej celów statutowych, przede wszystkim do zapewnienia jej członkom/pracownikom powrotu do aktywnego życia społecznego i zawodowego. Spółdzielnia jest m.in. założycielem Laboratorium Cogito sp. z o.o. zatrudniającej osoby chory psychicznie.

Spółdzielnia Socjalna Kobierzyn utrzymuje porządek w budynkach mieszkalnych oraz zagospodarowuje tereny zielone. Oferuje swoim klientom kompleksowe usługi w zakresie  utrzymania porządku wewnątrz budynków i wokół nich oraz konserwacji terenów zielonych (zamiatanie, zbieranie śmieci, przygotowanie pojemników ze śmieciami do wywozu, odśnieżanie, utrzymanie zimą ciągów komunikacyjnych, koszenie trawy, przycinanie żywopłotów, tworzenie i pielęgnacja rabat kwiatowych, zabezpieczanie roślin na okres zimowy). W pierwszym okresie działalności naturalnym miejscem rozpoczęcia działalności jest obszar Szpitala im dr. J. Babińskiego, a zwłaszcza tereny osiedla mieszkaniowego. Bazując na zebranych doświadczeniach i prowadząc dalszy rozwój planowane jest poszerzanie strefy aktywności Spółdzielni.

 

Stowarzyszenie „Psychiatria i Sztuka”, jest dobrowolną, samorządną organizacją społeczną o charakterze świeckim, działającą na podstawie przepisów ustawy: „Prawo o Stowarzyszeniach”  (Dz. U. z 1989 r. nr. 20 poz. 104 ze zm.). i uzyskało status orahgnizacji pożytku publicznego. Powołane zostało w 2002 roku z inicjatywy dr Andrzeja Kowala, zmarłego w 2015 roku  – pierwszego i długoletniego Prezydenta Stowarzyszenia. Do jego statutowych celów należy wielorakie wspieranie aktywności twórczej osób chorych psychicznie, poprzez organizacje wystaw i konferencji, wydawnictwa i organizacje spotkań pacjentów. Rokrocznie Stowarzyszenie wraz z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie organizuje konferencje naukowo-szkoleniowe pod wspólna nazwa “Psychiatria i sztuka”, poświecona różnym aspektom kreatywności. 

Stowarzyszenie „Psychiatria i Sztuka” (SPiSz) 30-019 Kraków,ul. Mazowiecka 43 ma status organizacji pożytku publicznego KRS:0000172781, numer konta: 48 1060 0076 0000 3200 0142 9427, NIP 675-13-05-714, REGON: 35675478900000.

 

Dawno dawno temu… … istniało Wolne Królewskie Miasto Podgórze. Połączone z Krakowem, stało się jego prawobrzeżną dzielnicą. PODGÓRZE – to nasz dom. Dumni z tego, chcemy pokazać wspaniałości naszej części świata. Ciągle są one mało znane i myślimy, że wreszcie nadeszła pora, aby to zmienić. Przedstawimy intrygujące fakty, rozwikłamy tajemnicze zagadki i obalimy wiekowe mity. Sprawimy, że Podgórzanie poczują się dumni ze swojego miejsca zamieszkania, że Krakowianie poznają unikalny charakter naszej dzielnicy. Wreszcie zachęcimy turystów, aby odkryli piękno i magię, jakie czekają na nich na prawym brzegu Wisły. Wierzymy, że nam się to uda. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Podgorze Pl. Szpital realizuje projekt “KOBIERZYN CZTERY PORY ROKU” – odbywajace sie co kwartał oprawadzania po zabytkowym zespole szpitalno-parkowym jedna z pereł architektury i urbanistyki południowej części Krakowa

Stowarzyszenie Antropologiczne Archipelagi Kultury powstało w 2002 roku i realizuje projekty kulturotwórcze w następujących obszarach działania:

1. Działalność naukowa – Stowarzyszenie jest wydawcą Pisma Antropologicznego „Barbarzyńca”. To  pismo naukowe studentów i doktorantów nauk humanistycznych, które zakresem tematycznym obejmuje istotne zagadnienia kulturowe i współczesną problematykę społeczną. Współorganizowaliśmy konferencje naukowe wraz z Kołem Naukowym Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Jesteśmy wydawcą pokonferenycjnej publikacji „Człowiek zwierzę – człowiek maszyna”, której celem była analiza różnorakich aspektów funkcjonowania ludzkiego ciała w kulturze.

2. Propagowanie odpowiedzialnej turystyki – Stowarzyszenie organizuje dwa cykle spotkań: „Wieczory Podróżnicze” i „Kultura na warsztacie”, podczas których uczestnicy spotkań opowiadają o własnych kontaktach z obcą kulturą oraz udzielają porad w organizacji wyjazdów podróżniczych. Promowane są postawy turystyki odpowiedzialnej, a także zachowania szacunku wobec tradycji i zwyczajów odwiedzanych miejsc. Organizujemy też wystawy fotograficzne i pokazy slajdów.

3. Promocja czytelnictwa – W 2006 i 2007 roku Stowarzyszenie realizowało projekt Małopolskiego i Świętokrzyskiego Szlaku Literackiego. Na terenie obu regionów w wybranych miejscach związanych z literaturą lub jej twórcami, stworzony został zespół tablic i drogowskazów, które informują o historycznoliterackiej specyfice danego obszaru. Małopolski i Świętokrzyski Szlak Literacki stanowi zalążek produktu turystycznego stworzonego z instytucjami partnerskimi. Celem powstania Małopolskiego i Świętokrzyskiego Szlaku Literackiego jest promocja czytelnictwa i zainteresowanie świadomym podróżowaniem oraz poznawaniem historii literatury powstałej na obszarze tych regionów.

4. Festiwale – W latach 2007 i 2008 Stowarzyszenie było współorganizatorem Krakowskiego Festiwalu Kultury Alternatywnej, który miał na celu prezentację nowatorskich i wartościowych dokonań młodych europejskich artystów. Na program Festiwalu złożyły się koncerty, spektakle teatralne, spotkania autorskie, wystawy i pokazy filmowe.

Ze Stowarzyszeniem Antropologicznym Archipelagi Kultury Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie realizował projekt “Kobierzyn Bliżej”  – przeciw stygmatyzacji chorych psychicznie  finansowany dzięki dotacji z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.