Oddział Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi (ORU)

Oddział Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi (ORU)

Kontakt

Kierownik Oddziału: (12) 65 24 208

Sekretariat: (12) 65 24 210

 

Witamy Państwa na stronie Oddziału,

Nasz Oddział – Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi znajduje się w budynku VII B na terenie zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego w Kobierzynie przy ul. Babińskiego 29 w Krakowie. Działalność rozpoczęliśmy w dniu 28 grudnia 2015 r.

Oddział dysponuje 45 miejscami dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi, którymi opiekuje się zespół lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów (w tym terapeutów uzależnień) i pielęgniarek oraz sekretarka medyczna i pracownik socjalny.

Aby zostać przyjętym na Oddział należy umówić się na kwalifikacje. Można zrobić to za pośrednictwem Poradni Zdrowia Psychicznego tel. 12 65 24 570. Kwalifikacje prowadzane są przez lekarza psychiatrę.

Pełny program terapeutyczny obejmuje dwunastomiesięczny cykl terapii i przeznaczony jest dla pacjentów z rozpoznaniem uzależnienia od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych (z wyjątkiem F17) oraz z rozpoznaniem współistniejących zaburzeń psychicznych.

Na oddziale pacjenci leczeni są wyłącznie za własną zgodą. Pacjent może wypisać się na żądanie na każdym etapie trwania leczenia.

Leczenie podzielone jest na trzy etapy:

  • Grupa „0” obejmuje pierwsze dwa do trzech tygodni terapii
  • Grupa podstawowa trwa trzy miesiące ( rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu terapii w grupie „0” ). Na jej zakończenie odbywa się kwalifikacja pacjneta do grupy pogłębionej.
  • Grupa pogłębiona rozpoczyna się po zakończeniu terapii w grupie podstawowej i trwa do zakończenia terapii (czyli do 12 miesiąca )

 

Program terapeutyczny obejmuje: psychoterapię grupową, społeczność terapeutyczną, zajęcia psychoedukacyjne oraz warsztaty oparte na terapii poznawczo-behawioralnej (poświęcone pracy ze złością, regulacji emocji, celom i poczuciu własnej wartości) i warsztaty rozwoju osobistego (w tym: muzykoterapię, choreoterapię, warsztaty sztuki użytkowej, garncarswto, ogrodnictwo).

Pacjenci z zaburzeniem niepsychotycznym powodującym znaczne i utrwalone zaburzenie funkcjonowania w przypadkach indywidualnych i uzasadnionych mogą być zakwalifikowani do leczenia na tutejszym oddziale.

Pacjenci, u których występują objawy intoksykacji, objawy abstynencyjne lub też nasilone objawy wytwórcze wymagające odpowiedniego leczenia specjalistycznego na oddziałach detoksykacyjnych, leczenia zespołów abstynencyjnych lub ogólnopsychiatrycznych mogą zostać przyjęci do naszego Oddziału po ustąpieniu wyżej wymienionych objawów i wcześniejszej kwalifikacji.

Pacjent powinien być świadomy swojego uzależnienia oraz zdawać sobie sprawę ze szkód wynikających z przyjmowania substancji psychoaktywnych.

Pacjent powinien również posiadać wewnętrzną gotowość do pracy terapeutycznej nad swoim uzależnieniem w ramach tutejszego oddziału.

Pacjenci z towarzyszącymi chorobami ogólnymi mogą być zakwalifikowani do przyjęcia dopiero po ukończeniu stosownej diagnostyki i/lub po leczeniu w odpowiednich oddziałach pozapsychiatrycznych.

Pacjenci z głębokimi zaburzeniami funkcji poznawczych uniemożliwiającymi uczestniczenie w programie terapeutycznym, nie będą zakwalifikowani do przyjęcia na oddział.

Pacjent powinien mieć ustabilizowaną sytuację prawną, nie będą kwalifikowane do oddziału osoby oczekujące na wyrok Sądowy.

Po przyjęciu się do naszego Oddziału Pacjent podpisuje kontrakt terapeutyczny zawierający zobowiązanie się do przestrzegania warunków regulaminu oddziału obejmujących w szczególności: stosowanie się do zaleceń personelu, zażywanie leków, czynne uczestniczenie w zajęciach terapeutycznych, poddawanie się badaniom alkomatem oraz badaniom na obecność narkotyków, zakaz używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zakaz wnoszenia na teren oddziału substancji psychoaktywnych, zakaz stosowania agresji, zakaz uprawiania gier hazardowych, zakaz nawiązywania relacji intymnych, zakaz zachowań proseksualnych, zachowanie tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych, zakaz fotografowania i nagrywania, zakaz posiadania przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla pacjenta i/lub innych współpacjentów.

 

Dokumenty wymagane przy kwalifikacji do Oddziału:

Ważny dokument tożsamości.
Dokumentacja medyczna (historie choroby, wypisy z poprzednich oddziałów, opinie specjalistyczne).

Skierowanie do pobytu w oddziale nie jest wymagane.

Osoby, które nie spełniają powyższych kryteriów lub zgłoszą się pod wpływem substancji psychoaktywnych, nie będą dopuszczone do kwalifikacji.

 

Leczenie w naszym Oddziale jest bezpłatne.

 

Kierownik Oddziału: Marek Sikorski

Pielęgniarka Oddziałowa: Elżbieta Kotula