Odbiór dokumentacji medycznej przeznaczonej na zniszczenie

  Odbiór dokumentacji medycznej przeznaczonej na zniszczenie

 

 

   O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 29 ust.2  Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. (Dz. U. 2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010r. (Dz. U. Nr 252 poz 1697 z późn. zm.)  uprzejmie informujemy, że z uwagi na upływające okresy przechowywania dokumentacji medycznej istnieje możliwość odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Szpitalu im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Przeznaczona do zniszczenia jest dokumentacja od roku 1984 do roku 1985

Pacjenci, którzy w tych latach byli hospitalizowani po raz ostatni w naszym Szpitalu mogą odebrać osobiście oryginały historii choroby. Moga ja równiez odbierać ich przedstawiciele ustawowi,  a w razie śmierci pacjenta – osoby upoważnione do uzyskiwania dokumentacji przez osoby hospitalizowane i/lub leczone w Szpitalu.

Po odbiór oryginału dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej do 12.04.2019 r. do Archiwum Zakładowego Szpitala.

Po tym terminie dokumentacja medyczna, o której mowa ppowyżej zostanie zniszczona.

Kontakt: Archiwum Zakładowe  budynek VII A wejscie po lewej stronie lub  tel. 12 65 24 373.