Kursy i szkolenia

Szkolenia dla personelu medycznego/niemedycznego z dziedziny komunikacji interpersonalnej finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 

 ULOTKA

Szpital Babińskiego opracował w 2017r. autorski projekt w zakresie realizacji szkoleń z dziedziny komunikacji interpersonalnej skierowanych do personelu medycznego/niemedycznego, mającego kontakt z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne oraz rodzinami pacjentów, wg poniższego zakresu:

1) Komunikacja lekarz                                      pacjent cierpiący na zaburzenia psychiczne/rodzina pacjenta

2) Komunikacja pielęgniarka/pielęgniarz                           pacjent cierpiący na zaburzenia psychiczne/rodzina pacjenta

3) Komunikacja farmaceuta                         pacjent cierpiący na zaburzenia psychiczne/rodzina pacjenta

4) Komunikacja pracownik rejestracji/sekretarka medyczna                           pacjent cierpiący na zaburzenia psychiczne/rodzina pacjenta

 

Zapraszamy do zapoznania się ze spotem promocyjno-informacyjnym Projektu “KONTAKT W LECZENIU”, który powstał na bazie wyprodukowanych 8 filmów edukacyjnych skierowanych do personelu medycznego/niemedycznego mającego kontakt z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne oraz rodzinami pacjentów. Zachęcamy Państwa do skorzystania z niepowtarzalnej okazji wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Szpital Babińskiego. W naszej ofercie znajdziecie Państwo wszystko to, co może się przydać w codziennej pracy podczas kontaktu z osobą chorującą psychicznie lub rodziną pacjenta. Nabór uczestników do projektu już trwa. Szczegóły znajdą Państwo na stronie www.kontaktwleczeniu.pl. Infolinia Projektu 504-947-744.

link do spotu :

https://youtu.be/PwGYexGVuSY

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

 

Adresaci szkoleń

Szkolenie adresowane jest do personelu, który w swojej codziennej pracy :

 • ma kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz rodzinami pacjentów,
 • chce uzyskać informacje jak skutecznie komunikować się z tymi osobami oraz ich rodzinami,
 • obawia się kontaktu z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
 • zainteresowany jest udzieleniem adekwatnej pomocy wskazanej powyżej grupie pacjentów oraz rodzinie pacjentów.

GRUPA DOCELOWA

RUPA DOCELOWA:
pracownicy podmiotów leczniczych (publicznych i niepublicznych) oraz aptek, tj. lekarze, pielęgniarki/ pielęgniarze, farmaceuci, pracownicy rejestracji/ sekretarki medyczne, mający kontakt z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne oraz z rodzinami pacjentów.
 
Realizator dopuszcza udział w szkoleniach personelu medycznego/niemedycznego wykonującego zawód:
a) medyczny/ niemedyczny tj. technik farmacji, przełożona pielęgniarek, położna, ratownik medyczny, sanitariusz szpitalny, asystent stomatologiczny, technik elektroradiologii, kierownik techników elektroradiologii, pedagog, koordynator ds. pacjenta, młodszy konsultant (pracownik rejestracji/ obsługi, konsultant telefoniczny, specjalista w dziale operacyjnym, specjalista ds. ruchu chorych, młodszy specjalista/ specjalista ds. obsługi pacjenta, młodszy specjalista/ specjalista ds. ruchu chorych, stażysta, asystent Dyrektora, koordynator specjalistów ds. ruchu chorych, koordynator medycyny pracy, fizjoterapeuta, technik fizjoterapii, logopeda, neurologopeda specjalista/ instruktor terapii uzależnień, psycholog, psychoterapeuta, terapeuta, terapeuta zajęciowy, instruktor terapii zajęciowej, specjalista integracji zawodowej, specjalista reintegracji zawodowej, instruktor zawodu, instruktor ds. kulturalno oświatowych, specjalista ds. rewalidacji, pomoc terapeuty zajęciowego, instruktor terapii, inspektor, pracownik socjalny, aspirant pracy socjalnej, asystent pracownika socjalnego, specjalista pracy socjalnej, pracownik środowiskowy, dietetyk – kierownik kuchni, opiekun medyczny, opiekun Domu Pomocy Społecznej/ Środowiskowy Dom Samopomocy, opiekun osoby niepełnosprawnej, asystent osoby niepełnosprawnej, kierowca – opiekun pokojowa/ pokojowy/ starsza pokojowa – opiekun sanitariusz, główny specjalista/ specjalista w dziale opieki terapeutycznej specjalista doraźnej pomocy medycznej, interwent kryzysowy, konsultant, asystent rodziny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, konsultant – pracownik rodzinnej pieczy zastępczej, specjalista pracy z rodziną, pracownik działu pomocy doraźnej, doradca zawodowy/ trener zatrudnienia wspieranego, kapelan, kierownik jednostki sekcji/ komórki/ działu/ filii instytucji pomocy społecznej, główny księgowy instytucji pomocy społecznej, referent/ inspektor ds. świadczeń i obsługi finansowo – księgowej, inspektor, referent w OPS, pomoc administracyjna, pracownik administracyjny (w tym pionu księgowego) podmiotu leczniczego/pomocy społecznej, kierownik podmiotu leczniczego, Przewodniczący Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
b) niemedyczny tj. wykładowcy (z zakresu ochrony zdrowia) uczelni wyższych, nauczyciele w zawodzie terapeuta zajęciowy i nauczyciele pracujący z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie (w innych formach kształcenia ustawicznego niż uczelnie wyższe),
c) niemedyczny tj. studenci UPJP II w Krakowie ze specjalnością praca socjalna z osobą chorującą psychicznie oraz studenci psychologii (4 rok UJ Instytutu Psychologii Stosowanej),
d) niemedyczny tj. pracownicy Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego/ Rejonowego w Tarnowie, Brzesku, Dąbrowy Tarnowskiej, Bochni tj.: specjaliści z zakresu psychologii i pedagogiki, kuratorzy zawodowi, pracownicy biurowi – sekretarki sądowe,
e) niemedyczny tj. pracownicy Sądu Okręgowego w Rzeszowie tj.: sędziowie rodzinni, kuratorzy zawodowi, psychologowie, pracownicy biurowi – obsługi sekretariatu/ Biura Obsługi Interesanta,
f) niemedyczny tj. pracownicy Sądu Rejonowego w Miechowie tj.: sędziowie, pracownicy biurowi – obsługi sekretariatu/Biura Obsługi Interesanta, protokolanci sądowi,
g) niemedyczny tj. funkcjonariusze małopolskiej i podkarpackiej Policji,
h) niemedyczny tj. funkcjonariusze służby więziennej Zakładu Karnego w Tarnowie tj.: funkcjonariusze działu ochrony (dowódcy zmian), funkcjonariusze służby zdrowia (pielęgniarze), funkcjonariusze działu penitencjarnego (wychowawcy, psychologowie),
i) niemedyczny, tj. pracownicy Sądu Rejonowego w Wadowicach, tj. kuratorzy zawodowi/ aplikanci kuratorscy.

Cel główny Projektu

Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa

Obszary tematyczne szkoleń:

 • najczęstsze zaburzenia psychiczne – przyczyny, objawy, leczenie,
 • pacjent psychosomatyczny i jego potrzeby,
 • komunikacja z osobami chorymi – rozwijanie umiejętności świadomego odczytywania elementów werbalnych i niewerbalnych w komunikacji (mowa ciała),
 • umiejętność proaktywnego słuchania i odpowiedniego zadawania pytań,
 • przełamywanie barier w komunikacji, narzędzia komunikacyjne: komunikat JA, TY, parafraza, odzwierciedlanie, klaryfikacja, kontakt terapeutyczny, praca na case’ach,
 • psychologiczne mechanizmy obronne występujące u pacjenta i ich wpływ na komunikację,
 • poznanie procesów psychodynamicznych w relacji z pacjentem cierpiącym na zaburzenia psychiczne,
 • rozwijanie kompetencji w zakresie prowadzenia rozmowy wspierającej: aktywnego słuchania, radzenia sobie z emocjami, udzielania porady,
 • przyczyny agresji wśród osób zaburzonych psychicznie, reagowanie personelu w sytuacjach zagrożenia,
 • elementy asertywnej komunikacji,
 • sesja dobrych praktyk: z doświadczenia.

 

Wielkość grupy szkoleniowych: od 10 do 14 osób.

 

Czas trwania szkoleń:

 1. grupa – lekarze Inne zawody medyczne/wykładowcy ochrony zdrowia: 2 dni szkolenia po 8 godzin (zegarowych), to jest łącznie 16 godzin,
 2. pielęgniarki/pielęgniarze/położne/inne zawody medyczne/wykładowcy z zakresu ochrony zdrowia: 2 dni szkolenia po 8 godzin (zegarowych), to jest łacznie 16 godzin,
 3. farmaceuci – 1 dzień szkolenia, 8 godzin  zegarowych,
 4. pracownicy rejestracji – 1 dzień szkolenia, 8 godzin zegarowych,

Podstawowe kryterium rekrutacji uczestników:

ZATRUDNIENIE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO LUB WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE UCZESTNIKAMI SZKOLEŃ MOGĄ
BYĆ OSOBY KTÓRE:

* UDZIELAJĄ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH LUB,

* ŚWIADCZĄ PRACĘ W PODMIOCIE LECZNICZYM/APTECE, BEZ WZGLĘDU NA
FORMĘ ZATRUDNIENIA LUB,
* ŚWIADCZĄ PRACĘ W ARESZCIE ŚLEDCZYM LUB,
* ŚWIADCZĄ PRACĘ NA RZECZ SĄDU OKRĘGOWEGO / REJONOWEGO LUB,
* ŚWIADCZĄ PRACĘ W INSTYTUCJACH POMOCY SPOŁECZNEJ (NP. WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY, DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, MOPS, GOPS, MOPR, ITP.), BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ ZATRUDNIENIA LUB,
* ŚWIADCZĄ PRACĘ W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH, KTÓRYCH JEDNYM Z CELÓW DZIAŁALNOŚCI JEST ZAKRES OCHRONY ZDROWIA LUB PROWADZENIE SPECJALISTYCZNYCH CENTRÓW POMOCY, BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ ZATRUDNIENIA LUB,
* ŚWIADCZĄ PRACĘ W UCZELNI WYŻSZEJ NA STANOWISKU WYKŁADOWCA (Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA) BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ ZATRUDNIENIA LUB,
* ŚWIADCZĄ PRACĘ W INNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, NIŻ UCZELNIE WYŻSZE NA STANOWISKU NAUCZYCIELA W ZAWODZIE TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, LUB
* SĄ STUDENTAMI UPJP II W KRAKOWIE ZE SPECJALNOŚCIĄ PRACA SOCJALNA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNI LUB STUDENTAMI PSYCHOLOGII (4 ROK UJ INSTYTUT PSYCHOLOGII STOSOWANEJ), LUB
* ŚWIADCZĄ PRACĘ JAKO FUNKCJONARIUSZE W MAŁOPOLSKIEJ/PODKARPACKIEJ POLICJI, LUB
* ŚWIADCZĄ PRACĘ W ZAKŁADACH KARNYCH.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji (03.09.2018.Regulamin rekrutacji ostat.następnie wypełnienie oraz przesłanie formularza rekrutacyjnego do Biura Projektu.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ Harmonogram szkoleń dostępny na stronie projektu
https://kontaktwleczeniu.pl/harmonogram.html  Aktualnie prowadzimy nabory na II półrocze 2018 roku

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja, o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.Liczba miejsc ograniczona.

 • Lokalizacje szkoleń:   

* województwo małopolskie: Andrychów, Biecz, Kęty, Klimkówka, Kłaj, Konary, Kraków, Łącko, Miechów, Myślenice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Oświęcim, Sucha Beskidzka, Tarnów, Wadowice, Zebrzydowice.
* województwo podkarpackie: Brzostek, Dębica, Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Sanok, Tarnobrzeg.

1)    on-line za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Projektu  lub

2)    za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Biura Projektu lub

3)    za pośrednictwem poczty e-mail na adres: jolanta.wdowka@babinski.pl  lub

4)    za pośrednictwem faxu nr (12) 12 262-13-35.

Punkty edukacyjne

Imienne certyfikaty oraz punkty edukacyjne dla:

lekarzy – 16 punktów edukacyjnych, 

farmaceutów – 2 punkty edukacyjne przyznawane przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie lub Podkarpacką Okręgową Izbę Aptekarską w Rzeszowie, 

ratowników medycznych z województwa małopolskiego – 16 punktów edukacyjnych oraz  dla

ratowników medycznych z województwa podkarpackiego – 8 punktów edukacyjnych.

 • Pozostałe informacje znajdą Państwo na stronie dedykowanej Projektu kontakwleczeniu.pl
 • Infolinia Projektu: 504-947-744.

 

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020