Kurs Psychoterapii

Kurs Psychoterapii

organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic,

atestowany przez

Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

NABÓR NA KURS PSYCHOTERAPII I KURS ZEROWY EDYCJA 2018/2019

ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY 

Zapraszamy także na stronę Kursu Psychoterapii https://kurspsychoterapii.babinski.pl/

Głównym celem kursu jest wykształcenie psychoterapeutów przygotowanych do samodzielnego wykonywania swojego zawodu. Zgodnie z kryteriami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego proponowany Państwu kurs obejmuje szkolenie we wszystkich głównych nurtach psychoterapeutycznych, jednak podstawowym podejściem w tym kursie jest podejście psychoanalityczne. Szkolenie to jest skierowane do osób chcących prowadzić psychoterapię zarówno w publicznym jak i w prywatnym sektorze służby zdrowia. Zgodnie z powszechnie uznawanymi standardami kurs psychoterapii przebiega w trzech obszarach:

 1. szkolenia teoretyczne
 2. własny trening emocjonalny
 3. praca superwizyjna

WYKŁADY I SEMINARIA

Wykłady zawierają podstawowe podejścia w psychoterapii: (systemowe, poznawczo-behawioralne, humanistyczne i integracyjne), natomiast ćwiczenia i seminaria prowadzone są w oparciu o podejście psychoanalityczne.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 • warsztaty i seminaria dotyczące: podstaw tworzenia relacji terapeutycznej indywidualnej i grupowej, podstaw prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej, zjawisk procesu terapeutycznego oraz technik terapeutycznych,
 • terapia własna: indywidualna lub grupowa praca nad problematyką własną,
 • superwizja indywidualna i grupowa,
 • staż w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic lub w Zakładzie Terapii Rodzin.

ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI I NERWIC

Organizator Kursu Psychoterapii to instytucja powstała w 2002 roku jako jednostka specjalizująca się w leczeniu głebokich zaburzeń osobowości (typu borderline, narcystycznego). Założenia oddziału opierają się na doświadczeniach zagranicznych placówek pracujących z podobną grupą pacjentów a szczególnie szpitala Cassell w Wielkiej Brytanii.

Głównymi metodami leczenia w oddziale są psychoterapia psychoanalityczna i społeczność terapeutyczna. Uczestnicy kursu w swoim szkoleniu będą mogli zapoznać się z unikalnymi metodami pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości. Ta grupa pacjentów jest coraz liczniejsza i szczególnie trudna w leczeniu. Ordynatorem oddziału jest spec. psych. Ewa Niezgoda.

więcej o oddziale  http://old.babinski.pl/7f-oddzial-leczenia-zaburzen-sosbowosci-i-nerwic/ 

KWALIFIKACJA

Kurs adresowany jest do osób, które chcą uzyskać certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dotyczy to lekarzy i psychologów oraz osób z innym wykształceniem wyższym z zakresu medycyny i nauk humanistycznych zatrudnionych w placówkach stosujących psychoterapię a także osób będących na ostatnim roku studiów.

Kwalifikacja na kurs odbywa się po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego (poniżej) na adres e-mail: kurs.psychoterapii@babinski.pl

formularz_zgloszeniowy-kurs-psychoterapii 12-18

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 652 44 67

Po przesłaniu zgłoszenia kandydat zapraszany jest na rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzaną z Kierownikiem Kursu – Ewą Niezgodą.

Pobierz formularz_zgloszeniowy kurs psychoterapii

Zasady przyznawania certyfikatu psychoterapeuty PTP http://psychiatria.org.pl/strona_zarzadu_sekcji_psychoterapii

ORGANIZACJA

Kurs jest czteroletnim szkoleniem dającym wiedzą potrzebną do prowadzenia psychoterapii oraz możliwość nabywania praktycznych umiejętności podczas ćwiczeń. Od drugiego roku szkolenia każdy uczestnik ma zapewnioną własną psychoterapię w formie grupowej. W całym procesie szkolenia mają miejsce różne formy pracy superwizyjnej jednak każdy z uczestników pod koniec szkolenia a przed przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjnego będzie musiał zadbać o określoną ilość indywidualnych superwizji.

Zajęcia kursu psychoterapii odbywają się średnio raz w miesiącu w weekendy (sobota i niedziela) w Szpitalu Babińskiego. W sumie każdy rok to 10 spotkań “weekendowych” Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu, a kończą w czerwcu.

“Zgrupowanie treningowo-dydaktyczne organizowane jest na początku 1 roku kursu.” Udział w zgrupowaniu pozwala zdobyć wiedzę o własnym funkcjonowaniu w grupie oraz doświadczyć dynamiki grupy. Zgrupowanie płatne jest odrebnie.

Na początku kursu zawierana jest umowa z uczestnikami kursu, która obejmuje wzajemne zobowiązania.

Program Kursu Psychoterapii – program

KONTAKT I OPŁATY:

Joanna Chacia-Pęcek

e-mail:kurs.psychoterapii@babinski.pl 

tel. 12 652 44 67

OPŁATY: Roczny koszt kursu to 5 000 zł.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 4 raty po 1 250 zł

Opłata obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczne, grupę terapii własnej, superwizję w liczbie godzin podanej w programie merytorycznym oraz staże.

OPŁATY ZA KURS PROSIMY KIEROWAĆ na konto Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków Bank PKO SA nr rachunku: 35 1240 4722 1111 0000 4852 3589 tytułem: „KURS PSYCHOTERAPII” oraz imię i nazwisko uczestnika.

KURS ZEROWY „ZERÓWKA” – to zajęcia stworzone z myślą o osobach nie posiadających doświadczenia w pracy z pacjentami, rozważających podjęcie pracy klinicznej.
Kurs wprowadzający do Kursu Psychoterapii organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pod kierownictwem lekarza psychiatry i superwizora SNPPTP Ewy Niezgody.Głównym celem kursu zerowego jest przygotowanie praktyczne osób zainteresowanych w przyszłości podjęciem całościowo kursu psychoterapii. Obejmuje zajęcia praktyczne (kontakt z pacjentami) i omówienie doświadczeń w grupie Balinta oraz seminarium kazuistyczne (omawianie tekstów teoretycznych w nawiązaniu do zdobywanego doświadczenia).
Uczestnictwo w kursie zerowym umożliwia odbycie praktyk, wolontariatów i staży w Szpitalu Klinicznym  im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.Kwalifikacja
Kurs adresowany jest do :
· studentów psychologii i kierunków pokrewnych od IV roku studiów nie mogących podjąć jeszcze całościowego kursu zainteresowanych pracą kliniczną,
· osób rozważających podjęcie szkolenia, nie posiadających doświadczenia w pracy z pacjentami,
· osób chcących pogłębić wiedzę teoretyczną w oparciu o kontakt z pacjentami.Kwalifikacja na kurs odbywa się po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego (poniżej) na adres e-mail: kurs.psychoterapii@babinski.pl
formularz_zgloszeniowy_kurs_zerowy 12-18 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 652 44 67 lub 662 126 603.
Po przesłaniu zgłoszenia kandydat zapraszany jest na rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzaną z prowadzącymi kurs Ewą Niezgodą i Martą Haviar.Zajęcia praktyczne
· podstawy kontaktu z pacjentem pod superwizją,
· grupa Balinta – omawianie własnych uczuć, myśli i trudności pojawiających się w kontakcie z pacjentem. Założeniem grupy jest dzielenie się i wymiana własnych doświadczeń w obecności osoby prowadzącej grupę. Ma  na celu uświadomienie psychologicznych aspektów problemów pacjentów oraz umożliwienie przyjrzenia się psychologicznej stronie kontaktu z pacjentem. W dyskusjach w ramach grup Balinta główny nacisk kładzie się na relację „lekarz/terapeuta“ – pacjent, a nie na problemy ściśle medyczne,
· wstęp do psychopatologii w oparciu o praktykę.Zajęcia teoretyczne
· omówienie wybranych tekstów teoretycznych w kontekście doświadczanych zjawisk.Organizacja
Kurs zerowy jest rocznym szkoleniem oferującym głównie kontakt z pacjentami pod superwizją oraz podstawy wiedzy teoretycznej na temat zawodu psychoterapeuty. Umożliwia praktyczne rozeznawanie możliwości kursanta do podjęcia dalszego szkolenia. Kurs powstał z myślą o osobach nie spełniających warunków kwalifikacji do całościowego kursu psychoterapii, pragnących zdobyć doświadczenie praktyczne i wiedzę z zakresu zawodu i szkolenia psychoterapeutycznego.
Kurs opiera się na zbieraniu doświadczeń w kontakcie z pacjentami oddziału, a następnie omawianiu zjawisk w grupie Balinta. Kurs zapewnia również podstawy teoretyczne na temat kontaktu terapeutycznego i psychopatologii osób mogących korzystać z psychoterapii wglądowej.Zajęcia kursu zerowego odbywają się średnio raz w miesiącu (piątek lub sobota) w Szpitalu Babińskiego i trwają 3 godziny.
W sumie każdy rok to 10 spotkań. Zajęcia rozpoczynają się w październiku, a kończą w czerwcu. Koszt kursu to 1000 zł (możliwość rozłożenia opłaty na 2 raty).

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”, Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie informuje na jakich zasadach przetwarza dane osobowe.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie z siedzibą pod adresem: ul. dr. Józefa Babińskiego 29, 30 – 393 Kraków; zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000005002, tel.: 12 65 24 347, adres e-mail: biuro@babinski.pl, dalej jako: „Szpital Babińskiego”.

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Szpital Babińskiego wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iodo@babinski.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Szpitala Babińskiego, wskazany w pkt 1.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Szpital Babińskiego będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu:

 1. przeprowadzenia rekrutacji uczestników kursu psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz kursu zerowego określane dalej jako: „Kurs”;
 2. przeprowadzenia Kursu;
 3. realizacji prawnych obowiązków ciążących na Szpitalu Babińskiego, jako organizatorze Kursu.
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Szpital Babińskiego będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

 1. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – dotyczy danych osobowych pozyskanych na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji uczestników Kursu;
 2. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – dotyczy osób zakwalifikowanych przez Szpital Babińskiego do udziału w Kursie.
 1. Udostępnianie danych osobowych

Szpital Babińskiego może udostępnić Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom:

 1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Szpitala Babińskiego w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. kadra dydaktyczna Kursu,
 2. podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Szpital Babińskiego przez okres:

 1. prowadzenia rekrutacji uczestników Kursu – dotyczy osób uczestniczących w rekrutacji, lecz niezakwalifikowanych do Kursu;
 2. realizacji Kursu – dotyczy osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu SPU.

Po upływie wskazanych okresów Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez  obowiązujący w Szpitalu Babińskiego okres przechowywania dokumentacji dotyczącej Kursu wynoszący 50 lat liczony w pełnych latach kalendarzowych od 1 stycznia roku następnego po ostatecznym załatwieniu sprawy. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami.

 1. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w RODO, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzoru

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Informacja dotycząca obowiązku podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w Karcie zgłoszeniowej jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia, co oznacza, że niepodanie Panią/Pana tych danych będzie skutkowało brakiem rozpoznania przez Szpital Babińskiego Pani/Pana zgłoszenia do udziału w Kursie.

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.