Konkursy, Przetargi

OGŁOSZENIE O KONKURSIE: 

Z dnia 7 września 2016 r.

Dyrektor

Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

dr. Józefa Babińskiego 29 30 – 393 Kraków

ogłasza otwarty konkurs na wybór partnerów,
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych do realizacji projektu polegającego na przetestowaniu i wdrożeniu modelu wypracowanego w ramach projektu „Bliżej Ciebie- model zintegrowanego leczenia i wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi’’, realizowanego w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IŻ.00-00-002/15 na projekty w Programie Wiedza Edukacja Rozwój  w ramach Działania 4.1 Innowacje Społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”

Działając na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r. poz.1146 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ogłasza otwarty konkurs na wybór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu polegającego na przetestowaniu i wdrożeniu modelu wypracowanego w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IŻ.00-00-002/15 na projekt w Programie Wiedza Edukacja Rozwój  w ramach Działania 4.1 Innowacje Społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”

Projekt będzie realizowany w partnerstwie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie (Liderem projektu) oraz partnerem/ami spoza sektora finansów publicznych, wybranymi w trybie konkursu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dot. „Konkurs na  wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych, do realizacji projektu polegającego na przetestowaniu i wdrożeniu modelu wypracowanego w ramach projektu „Bliżej Ciebie- model zintegrowanego leczenia i wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi’’, realizowanego w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IŻ.00-00-002/15 na projekty w Programie Wiedza Edukacja Rozwój  w ramach Działania 4.1 Innowacje Społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” do dnia 28 września 2016r. do godziny 15.00 w Kancelarii Szpitala, budynek Willa Dyrektora. Decyduje data wpływu oferty do Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie. Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

Kontakt: Szczegółowe informacje można otrzymać pod nr tel. (12) 65-24-598

Regulamin Konkursu na partnerów projektu Bliżej Ciebie _IIEtap

rozstrzygniecie POWER

Data zamieszczenia 7 września 2016 r.